Wizyty w PKW

ZASADY AKREDYTACJI I POBYTU DZIENNIKARZY

W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH

 

 

Akredytacja w PKW RSM (wersja skrócona):

 

1. W celu akredytacji w PKW RSM należy przesłać wniosek do Dyrektora Centrum Operacyjnego MON. Wniosek powinien zostać podpisany przez redaktora naczelnego oraz zawierać m.in prośbę o  zapewnienie warunków socjalno-bytowych i pracy w rejonie misji; imię, nazwisko, funkcję, numer legitymacji dziennikarskiej personelu mediów ubiegających się o wyjazd przewidywany czas pobytu personelu mediów; plan/tematykę wizyty.

 

2. Po uzyskaniu zgody Dyrektora CO MON koordynatorem wylotu jest Wydział Prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 


3. Dokumenty niezbędne do przygotowanie wylotu:
1. otrzymanie akredytacji RSM
2. złożenie w Dowództwie Operacyjnym RSZ dokumentów podpisanych i potwierdzonych pieczęcią Redaktora Naczelnego zawierających następujące elementy:
-  kopię uzyskanej akredytacji RSM;
-  kopię wizy wydanej przez Islamską Republiką Afganistanu;
-  pisemne oświadczenie o całkowitej dobrowolności wyjazdu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń pod adresem resortu obrony narodowej w przypadku wystąpienia sytuacji, której rezultatem byłby uszczerbek na zdrowiu bądź życiu dziennikarza;
-  pisemne oświadczenie o posiadaniu kamizelki kuloodpornej i hełmu;
-  pisemne oświadczenie o grupie krwi;
- pisemne oświadczenie o zrealizowaniu procedury medycznej, w tym posiadania aktualnych szczepień;
- pisemne oświadczenie, przygotowane na podstawie opinii lekarskiej, o braku przeciwwskazań medycznych do wyjazdu w rejon misji;
- pisemne zobowiązanie Redaktora Naczelnego do pokrycia kosztów pobytu dziennikarza w PKW RSM, wraz z danymi do faktury.

 

Wzór dokumentu zawierającego wymienione elementy określa załącznik nr 1.

 


3. Złożenie w Dowództwie Operacyjnym RSZ oświadczenia o braku roszczeń wysuwanych pod adresem PKW, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i służby prasowej resortu ON, w przypadku opóźnień podczas korzystania z wojskowego transportu do rejonu misji i z powrotem do kraju.

 

Wzór dokumentu zawierającego wymienione elementy określa załącznik nr 2.

 

 

Wyżej wymienione dokumenty nalezy przesłać do Dowództwa Operacyjnego RSZ przed wylotem w wersji elektronicznej na skrzynki do@wp.mil.pl lub rzecznik.do@mon.gov.pl Można je również przesłać listownie:

 

Wydział Prasowy 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

u. Radiowa 2,

00-908 Warszawa

 


4. Niespełnienie lub niedopełnienie części lub wszystkich wymienionych punktów skutkuje odmową uzyskania zgody na pobyt przy PKW RSM.

 
5. Dowództwo Operacyjne RSZ przekazuje komplet dokumentów do informacji Sekcji Informacyjno-Prasowej PKW RSM.

 

6. Rzecznik Prasowy DO RSZ lub osoba przez niego wyznaczona, informuje przedstawicieli mediów o terminie i miejscu wylotu do PKW RSM, a także ustala orientacyjną datę powrotu.

 

7. W Polskim Kontyngencie Wojskowym przedstawiciele mediów znajdują się pod opieką oficerów Sekcji Prasowo-Informacyjnej.

 

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej

 

 

 

 Akredytacja  w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie/Bośni i Hercegowinie (wersja skrócona)

 

 

1.Zgodę na pobyt i zakwaterowanie mediów przy Polskim Kontyngencie Wojskowym w Kosowie/Bośni i Hercegowinie wydaje Dyrektor Centrum Operacyjnego MON. 

 

2. Dokumenty niezbędne do uzyskania ww. zgody:


Wniosek do Dyrektora CO MON o wyjazd do PKW KFOR/EUFOR-MTT oraz złożenie w Dowództwie Operacyjnym RSZ dokumentu podpisanego i potwierdzonego pieczęcią Redaktora Naczelnego zawierającego następujące elementy:
-  kopię wizy;
- pisemne oświadczenie o całkowitej dobrowolności wyjazdu i zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń pod adresem resortu obrony narodowej w przypadku wystąpienia sytuacji, której rezultatem byłby uszczerbek na zdrowiu bądź życiu dziennikarza;
- pisemne oświadczenie o posiadaniu kamizelki kuloodpornej i hełmu; - pisemne oświadczenie o grupie krwi;
- pisemne oświadczenie o zrealizowaniu procedury medycznej, w tym posiadania aktualnych szczepień;
- pisemne oświadczenie przygotowanego na podstawie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań medycznych do wyjazdu w rejon misji;
- pisemne zobowiązanie Redaktora Naczelnego do pokrycia kosztów pobytu dziennikarza w PKW Kosowie/Bośni i Hercegowinie, wraz z danymi do faktury;


Wzór dokumentu zawierającego wymienione elementy określa załącznik nr 3

 

 

Wymagany jest także list od redaktora naczelnego/wydawcy zawierający następujące informacje:
1.   imię i nazwisko osoby.
2.   data i miejsce urodzenia,
3.   imię ojca,
4.   narodowość,
5.   nr i seria paszportu, termin ważności
6.   nr PESEL
7.   nazwa reprezentowanej redakcji
8.   numer i data ważności legitymacji prasowej,
9.   przewidywany czas wykonywania pracy dziennikarskiej (daty graniczne pobytu od …do).
10. tytuł zawodowy - dziennikarz, operator kamery itp. (kierowcy i tłumacze nie są uprawnieni do akredytacji).
11. oświadczenie o całkowitej odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użycia bądź nadużycia Akredytacji Prasowej DO RSZ wydanej dziennikarzowi.
12. imię i nazwisko Redaktora Naczelnego drukowanymi literami, stanowisko, podpis oraz nr bezpośredniego telefonu.
13.  krótki opis materiału, jaki ma być realizowany przez dziennikarza.
14.  grupa krwi.

 

 

O wydanej zgodzie przedstawiciele mediów informowani są pisemnie przez Dyrektora CO MON. Niespełnienie lub niedopełnienie części lub wszystkich wymienionych punktów skutkuje odmową uzyskania zgody na pobyt przy PKW.

 

 

Opisane dokumenty należy przekazać do Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego RSZ przed wyjazdem. Dowództwo Operacyjne RSZ przekazuje komplet dokumentów do informacji Rzecznika Prasowego PKW Kosowo/Bośnia i Hercegowina.

 

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej