Przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 2, kod: 00-908.

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych telefonicznie: 261 855 589 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

 

Odbiorcą danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji  zadań ustawowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z  obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Instrukcja o Ochronie Obiektów Wojskowych oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

Dane osobowe przechowywane będą do chwili realizacji zadania, do którego dane zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa. Nagrania monitoringu będą przetwarzane wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane i będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

 

Teren zewnętrzny jak i wewnętrzny  obiektów DO RSZ objęty jest monitoringiem.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych w przypadkach, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

 

Informujemy, że podczas uroczystości organizowanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

 

W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.

 

***

 

INFORMATION ON DATA PROCESSING

 

Personal data controller
The controller of your personal data will be the Armed Forces Operational Command (Commander AFOC) with the seat in Warsaw, at ul. Radiowa 2.
You can contact us in the following ways:
a. by sending a letter at: ul. Radiowa 2, 00-908 Warsaw, Poland
b. by telephone: +48 261 855 589

 

Data Protection Officer
You can contact Data Protection Officer (DPO) by means of the Office or by telephone: +48 261 855 589.
Only cases concerning the processing of your data by the AFOC, including the exercise of your rights, can be addressed to the Data Protection Officer.

 

The purposes and grounds of data processing
We will process your personal data in connection with compliance with a legal obligation to which the controller is subject (Art. 6 para. 1 letter c).

 

Personal data recipients
The recipients of your personal data will be the AFOC and IT Inspectorate in connection with placing the application form on website.

 

Data storage period
We will store your personal data until the completion of the task for which the personal data have been collected.

 

Rights of the data subjects
Pursuant to the GDRP you shall have:
a. the right of access to your data and to obtain a copy of them;
b. the right of rectification of your data;
c. the right of erasure of personal data in case where data processing is not carried out for the purpose of compliance with a legal obligation or in the exercise of official authority;
d. the right to obtain the restriction of data processing;
e. the right to object to data processing;
f. the right to lodge a complaint to the Personal Data Protection Office – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warsaw, Poland)