Praca w PKW

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH w Warszawie

poszukuje kandydatów na pracowników do pracy w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) poza granicami państwa na stanowiska:

 

 

 1. Tłumaczy języków:

  - włoskiego;

  - rosyjskiego, łotewskiego;

  - rumuńskiego;

  - arabskiego;

  - albańskiego, bośniackiego, chorwackiego, serbskiego;

 - dari, paszto.

2.     Inspektorów BHP, specjalistów BHP.

3.     Psychologów

4.     Specjalistów ds. finansowych.

5.     Doradcy politycznego Dowódcy PKW w Iraku.

 

Wymagania ogólne:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia.
 2. Wskazana znajomość kultury, tradycji, religii i mentalności ludności Afganistanu, Bośni i Hercegowiny, Libanu, Iraku, Kosowa, Łotwy, Rumunii.
 3. Predyspozycje fizyczne oraz psychiczne do pracy w trudnych warunkach.
 4. Ważny paszport.

Wymagania szczególne:

 dla tłumaczy:

 1. Bardzo dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie.
 2. Znajomość terminologii dotyczącej spraw gospodarczych, w tym procedur przetargowych, negocjowania warunków i zawierania umów jest dodatkowym atutem. 

 

 dla inspektorów BHP, specjalistów BHP, specjalistów ds. finansowych oraz psychologów:

 1. Wykształcenie związane ze specjalizacją.
 2. Dokument stwierdzający prawo wykonywania zawodu.
 3. Udokumentowany staż pracy.

 

dla doradcy Dowódcy PKW w Iraku:

 1. Ukończenie kierunku studiów: politologia, stosunki międzynarodowe, prawo międzynarodowe.

 

 

Podstawę prawną zatrudnienia kandydatów do pracy w polskich kontyngentach wojskowych stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1524).

Osoby zainteresowane pracą w PKW proszone są o przesyłanie podania o pracę wraz z załącznikami:

 1. Curriculum Vitae wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w procesie rekrutacji.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata i znajomość języków obcych na adres:

  

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Zarząd Zasobów Osobowych – J1
ul. Radiowa 2, 00-908 Warszawa

tel. 261-855-319, fax: 261-855-214
e-mail:
 dorsz.pkw.kadry@ron.mil.pl

 

Przyjęcie kandydata następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na które składa się:

 1. Przyjęcie podania o pracę, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna oraz autoprezentacja.
 3. Ustalenie zdolności psychicznej i fizycznej do pracy w PKW (kandydat wstępnie zakwalifikowany zostaje skierowany do wytypowanej wojskowej przychodni specjalistycznej w celu poddania specjalistycznym badaniom lekarskim, określającym jego aktualny stan zdrowia i zdolność do pracy poza granicami kraju).
 4. Postępowanie sprawdzające, określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

UWAGA:

- z wybranymi kandydatami kontaktujemy się osobiście w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną,

- dokumenty kandydatów oraz wyniki uzyskane przez nich podczas kolejnych etapów rekrutacji przechowywane są  2 lub 3 lata, a następnie niszczone,

- ewentualne koszty związane z udziałem w procesie rekrutacji ponoszą kandydaci,

- pracodawca nie ma obowiązku uzasadniania decyzji wyboru danego kandydata,

umowa o pracę zawierana z kandydatem zakwalifikowanym do pracy w PKW ma charakter umowy na czas określony i Dowództwo - Operacyjne RSZ nie daje gwarancji zawarcia kolejnej umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy.

2. Administratorem danych osobowych jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Radiowej 

 3.We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Os obowych telefonicznie: 261 855 352 lub pod adresem: 00-908 Warszawie przy ul. Radiowej 2,  z dopiskiem: Ochrona danych osobowych.

 4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie w związku z przeprowadzeniem naboru na stanowisko pracy na podstawie art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu zatrudnienia pracowników w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa.

 5. Odbiorcami danych osobowych będzie Wydział Służby Poza Granicami Państwa w Dowództwie Operacyjnym RSZ.

 6.Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

 

6. a. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na stanowisko pracy, dane będą przechowywane przez okres 3 lat.

 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. W sprawach spornych ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez DO RSZ narusza przepisy RODO.