COM - DKM

 

ZADANIA

 

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego jako jednostka szczebla taktycznego przeznaczona jest do dowodzenia wydzielonymi siłami Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych przewidzianymi do prowadzenia działań na kierunku morskim w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego dowodzi wydzielonymi siłami MW na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, jak również koordynuje bieżącą działalność sił podległych Dowództwu Generalnemu RSZ oraz Dowództwu Operacyjnemu RSZ realizujących zadania w strefie odpowiedzialności dowódcy COM-DKM. 

 

Centrum dowodzi także wydzielonymi siłami Dowództwa Generalnego RSZ w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania Sił Zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR oraz współdziała w tym obszarze z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa. COM-DKM kieruje przedsięwzięcia planistyczno-organizacyjne i koordynacyjne związane z problematyką współdziałania i doradztwa dla żeglugi morskiej.  

 

Do zadań Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego należy również monitorowanie stanu gotowości sił Marynarki Wojennej podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, wydzielonych do stałych i doraźnych zespołów i sił NATO, nadzorowanie służb Marynarki Wojennej w zakresie ich gotowości do uruchomienia systemu zarządzania kryzysowego oraz osiągania  przez nie gotowości do podjęcia działań, jak również monitorowanie gotowości pododdziałów i oddziałów sił Marynarki Wojennej wyznaczonych do udziału w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu.

 

COM-DKM odpowiedzialne jest także za koordynację Systemu Wykrywania Skażeń w stosunku do wszystkich elementów tego systemu zlokalizowanych w strefie odpowiedzialności COM-DKM oraz zbieranie i analizę danych, prognozowanie i dystrybucję prognoz oraz ostrzeżeń hydrometeorologicznych dla jednostek sił morskich i sił sojuszniczych.

 

STRUKTURA

 

Na czele Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego stoi dowódca, który w bezpośrednim podporządkowaniu ma komórki wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Do zapewnienia ciągłości dowodzenia oraz właściwego wykonywania zadań i ich nadzoru dowódcy podlegają: zastępca oraz szef sztabu wraz z podległym sztabem.

 

 

 

 

Adres do korespondencji:

ul. Waszyngtona 44 , 81-301 Gdynia

 

  

Sekretariat 
Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Komponentu Morskiego

e-mail: com.sekretariat@wp.mil.pl
tel. 261 26-37-35; 261 26-35-45

 

Sekcja Komunikacji Społecznej 
Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego

Rzecznik Prasowy Dowódcy

e-mail: com.rzecznik@wp.mil.pl
 tel. 261 26-39-19, 503-838-415 (tylko dla przedstawicieli mediów)